Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς: Προκήρυξη πρόσληψης ΥΕ εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

20/05/2022

Με τρεις υπαλλήλους αναμένεται να ενισχυθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς.
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα που θέτει η προκήρυξη.
Θα προσληφθούν αποκλειστικά άτομα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ ΤΑ 5150177 ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Παρασκευή 20 έως την Πέμπτη 26 Μαΐου είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efakas@
culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχοντικό Σαπουντζή, Χριστοπούλου 101, 52100, Καστοριά, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς υπόψιν κ. Αντωνίας Μπαλτατζή (τηλ. επικοινωνίας: 2467088200)

  ΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:  Η κλήση από την Υπηρεσία των επιτυχόντων υποψηφίων θα γίνει εγγράφως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συστημένη επιστολή) αμέσως μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων μοριοδότησης ή αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Ο υποψήφιος από την πλευρά του πρέπει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την λήψη της ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης να απαντήσει εγγράφως (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συστημένη επιστολή) στην Υπηρεσία σχετικά με την αποδοχή ή μη της θέσης, άλλως θα θεωρείται ότι δεν την αποδέχεται.

Όλη η προκήρυξη ΕΔΩ

Κάνε κλικ εδώ για να γίνεται συνδρομητής.