Παράταση υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων

18/05/2022

Παρατείνεται έως 30/06/2022 η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων στους δήμους με τα ορθά στοιχεία των ακινήτων για τον υπολογισμό των φόρων – τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.  Οι δηλώσεις υποβάλλονται από τους υπόχρεους σε δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου για τον παραπάνω υπολογισμό, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση.  Τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα υπολογίζονται και οφείλονται από 01/01/2020, με πρόστιμο 20%. (άρθρο 66, Ν.4830/2021 / άρθρο 18, Ν.4915/22)

Για την ηλεκτρονική υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων άνοιξε ξανά η πλατφόρμα δήλωσης των αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων στη διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/ .

Υπενθυμίζουμε ότι,:

α) Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές ή νομείς ακινήτων έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση των ακινήτων τους στο δήμο για την επιβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (άρθρο 24, Ν.2130/93). Η δήλωση αφορά σε οικόπεδα (με υπόλοιπο δόμησης) και κτίσματα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν έχουν δηλωθεί στους δήμους για τον υπολογισμό του οφειλόμενου τέλους.

β) Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο. (άρθρο 222, Ν.4555/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Πληροφορίες: Τμήμα Εσόδων – Τηλ.: 2467351145-146.

Κάνε κλικ εδώ για να γίνεται συνδρομητής.