Πρόσληψη εποχικού προσωπικού – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ2/2023

16/11/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ.

ΣΟΧ 2/2023

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ν.4643/2019

Ο ΔΕΔΔΗΕ που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42/2023 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 (οκτώ) μηνών, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης/Περιοχής Καστοριάς για τις ανάγκες αυτής στην Περιοχή Καστοριάς που εδρεύει στο Νομό Καστοριάς και συγκεκριμένα, ένα (1) άτομο ειδικότητας Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Έδρα Περιοχής Καστοριάς) και δύο (2) άτομα ειδικότητας Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ (Έδρα Περιοχής Καστοριάς). Οι υποψήφιοι/ες της ειδικότητας Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ 2/2023 και να την υποβάλλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected] ή [email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, Λεωφόρος Κύκνων 36, Τ.Κ. 52100 Καστοριά, απευθύνοντάς την στην Φραντζέζου Στέλλα (τηλ. 2467087821), ή στην κ. Μουντούση Ελένη (τηλ. επικοινωνίας: 2467087822), εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης. Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α’ 75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ» θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καστοριάς.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ, οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή σε εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.) και αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία 3ετία από την λήξη προθεσμίας των αιτήσεων,  καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Στ. Φραντζέζου στο τηλέφωνο 2467087821, στην κ. Ελ. Μουντούση στο τηλέφωνο 2467087822 ή στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (www.deddie.gr)

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36, 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2467087811

Κάνε κλικ εδώ για να γίνεται συνδρομητής.