ΔΕΔΔΗΕ: Πρόσληψη εποχικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

17/04/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ΄αριθμ.

ΣΟΧ1/2024

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού

µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισµένου χρόνου

Ν.4043/2019

O ΔΕΔΔΗΕ πou εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα µε την υπ’ αριθµ. 43/2024 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό, µε σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 (οκτώ) µηνών, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκὠν της Διεύθυνσης Περιφἑρειας Μακεδονίας-Θράκης/Περιοχής Καστοριὰς για τις ανάγκες αυτής στην Περιοχἡ Καστοριάς που εδρεύει στο Νομό Καστοριάς και συγκεκριµένα, ένα (1) άτομο ειδικότητας Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ (Έδρα Περιοχής Καστοριάς), ένα (1) άτομο ειδικότητας Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Έδρα Περιοχής Καστοριάς), ένα (1) άτομο ειδικότητας Οδηγοί-Μηχανοδηγοί Χειριστές ΔΕ (Χειριστές Μηχανημάτων Έργων). Οι υποψήφιοι/ες των παραπάνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Και τέσσερα (4) άτομα Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ (Έδρας Περιοχής Καστοριάς). Οι υποψήφιοι της παραπάνω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας απὀ 18 ἑως 45 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουντην αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ 1/2024 και να την υποβάλλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected] ή [email protected]) είτε ταχυδρομικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, Λεωφόρος Κύκνων 36, Τ.Κ. 52100 Καστοριά, απευθύνοντάς την στην κ. Ελένη Μουντούση (τηλ. επικοινωνίας: 2467087822) ή στην κα Φραντζέζου Στυλιανή (τηλ. 2467087821), εντὸς δέκα (10) ημερολογιακὠν ηµερών που αρχίζουν από την επόμενη ηµέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης. Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχὀν υπεύθυνη δήλωση του v.1599/1986 (A’75) που θα υποβληθούν µε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμµένες, µε φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτἠσεις ἡ υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανοκοίνωσης µαζί µε το «Παράρτημα ΣΟΧ ΔΕΔΔHE» θα γίνει στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καστοριάς.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Oι υποψήφιοι πέραν των δικαιολογητικὠν που αναφἑρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ, οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του N.1599/1986, µε την οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεὶ στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ἡ

σε εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ A.E., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.) και αv έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης µε οποιαδήποτε σχἐση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8µηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύµβαση 60 ηµερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης)

κατά την τελευταία 3ετία από την λήξη προθεσμίας των αιτήσεων, καθὠς και τα χρονικἀ διαστήματα που απασχολήθηκον.

Για πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Ελ. Μουντούση στο τηλέφωνο 2467087822, στην κα Στ. Φραντζἑζου, στο τηλἐφωνο 2467087821 ἡ στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ AE (www.deddie.gr).

ΔΕΔΔΗΕ A.E./ΔΠM-Θ/ΠEPIOXH ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36, 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2467087811

Κάνε κλικ εδώ για να γίνεται συνδρομητής.